Home » När ska man ta in externt kapital och vilket kapital är bäst?

När ska man ta in externt kapital och vilket kapital är bäst?

Det korta svaret är ”Det beror på…” Christina Aspestedt, affärschef Almi Företagspartner Göteborg, gästbloggar för Nyfikna Investerare och delar sina bästa tips med oss. Christina och hennes kollegor träffar många spännande entreprenörer med tillväxtplaner och investerar både kapital och kompetens för att satsningarna ska lyckas. De har lång och djup erfarenhet av kapitalanskaffning.

Text: Christina Aspestedt 

Om du utvecklar bolaget med ditt eget kapital – då gör du som du vill, men utvecklingstakten begränsas förstås av hur mycket kapital du har tillgång till. Att utveckla ditt företag med någon annans kapital kommer att påverka både din frihet och dina/bolagets möjligheter. I de flesta fall är det inte en enda typ av finansiering som kommer att vara rätt för ditt bolag, utan en kombination av flera olika former.

  • Varför finns bolaget? Vad är visionen? 
  • Nuläget; var står ni idag?
  • Mål för de kommande tre åren?

Dokumentera din plan 

Oavsett om du ska driva bolaget med ditt eget eller någon annans kapital bör du dokumentera din plan. 

  1. Utgå från visionen. Om ni är flera delägare – är ni överens eller har ni olika visioner?
  2. Sen gör du en nulägesanalys. Starka och svaga områden i ditt bolag: kund/erbjudande, marknad, bransch, styrning/ledning, hållbarhet, innovation och ekonomi. Vilka områden behöver ni utveckla och vilka är starka?
  3. Mål och tillväxtplan för kommande tre år. Vilka resurser krävs för att komma dit? Resurser kan ju vara tid och pengar, men också kompetens, leverantörer, maskiner med mera. Räkna;  resultat, likviditet och balans – alla delar måste gå ihop. Dela gärna upp planen i flera steg/milstolpar. Varje steg bör leda fram till ett konkret resultat, t ex en första version av produkt/tjänst, x antal betalande kunder, första kunden i landet y, osv. Gör också en bedömning av hur mycket kapital som krävs för varje steg och analysera hur balansräkningen påverkas om det är lånat kapital eller eget kapital (ägarkapital från grundare eller externa investerare) som finansierar stegen. Träna på din pitch – hur gör du en kortfattad presentation av ditt bolag? Tänk på att pitchen ska rikta sig till den du möter, t ex kund, långivare, riskkapitalist eller blivande anställd.

Vilken finansiering är den bästa?

Inventera vilka olika sorters kapital som kan vara aktuella för ert bolag. 

Kundfinansiering: Det allra bästa kapitalet kommer från kunder, i form av försäljning eller kanske gemensamma utvecklingsprojekt. 

Lån: Undersök hur mycket som är möjligt att låna och vilka långivare som passar bäst? Lånekapital ska betalas med amortering och ränta, men innebär att du som ägare och grundare behåller din ägarandel och inflytande i bolaget. I lånekapital räknar jag också in objektsfinansiering, som till exempel leasing, avbetalning eller fakturabelåning. Även om ditt bolag i starten inte har möjlighet att låna i bank – etablera en bankkontakt som är intresserad av att följa bolagets utveckling och som kan stötta med råd kring betalningar, valutarisker med mera.

Ägarkapital finns i många olika former; t ex ”family and friends”, affärsänglar, VC-bolag, börsintroduktion. Vilken ägarstruktur passar för ert bolag? Värdera också vad en ägare kan tillföra utöver pengar, exempelvis något kompetensområde som inte finns representerat bland grundarna. Vad vill den nya ägaren ha i gengäld, i form av avkastning, styrelseplats eller annan påverkan på bolagets verksamhet? Vilket tidsperspektiv har investeraren, när vill hen göra en exit? Delar den nya ägaren din vision för bolaget? 

Om du kommer fram till att du vill ta in investerare, gör en kartläggning av olika aktörer. Ta reda på vad som är viktigt för respektive investerare. Är det att din produkt/tjänst ska var helt klar, att du har patent/immateriella rättigheter eller att bolaget har internationell potential? Rangordna dina tillänkta investerare och ta kontakt med någon av dem som är längst ned på din lista. Presentera din plan med milstolpar och kapitalbehov. Be om feedback och använd den för att ytterligare förbättre din pitch och din plan. Fortsätt sedan uppåt på listan så att du är som bäst när du träffar din dröminvesterare.

Vanliga fallgropar att se upp för

Underskatta tiden för kapitalanskaffning: Brist på likviditet ger dig ett dåligt förhandlingsläge, oavsett vilken sorts kapital du ska ta in. Börja i god tid, det tar ofta 6 – 12 månader att stänga en kapitalanskaffningsrunda.

Investerarkontakter tar fokus från kärnverksamheten: Ägarna lägger all tid på att prata med investerare istället för att sälja. Dela upp arbetsuppgifterna om ni är flera delägare/nyckelpersoner eller ta in en extern rådgivare som fokuserar på kapitalanskaffning.

För många ägare: Det blir tidskrävande för ledningen att hålla alla ägare informerade om utvecklingen. Om det behövs flera kapitalrundor kanske inte alla ägare samma förutsättningar att försvara sin ägarandel, vilket kan försvåra processen. Bra att tänka långsiktigt redan från start och om möjligt välja vilka ägare man tar in i bolaget.

Börsintroduktion för tidigt: Att vara ett noterat bolag ställer stora krav på rapportering till aktiemarknaden, vilket kräver både kompetens och resurser i bolaget. Gör en noggrann analys kring konsekvenser innan ni beslutar om en introduktion av bolaget.

För stor utspädning av grundarna: Om grundarnas ägarandel blir alltför liten finns risk att de tappar incitament och engagemang i sitt jobb. För att undvika detta kombinera olika finansieringsalternativ, t ex lån och riskkapital.

Ägarna har olika vision: Lägg tid på att skriva ett ägardirektiv och uppdatera det varje år.

Till sist: Har ni tid och kompetens att jobba med kapitalanskaffning? 

Om svaret är nej – ta hjälp! Offentliga aktörer som kan bidra med information och rådgivning är t ex Almi Företagpartner eller Connect. Mer omfattande konsulthjälp kan ni hitta hos revisionsbyråer, jurister eller friståenden konsulter.

Christina Aspestedt är affärschef Almi Företagspartner Göteborg. Almi träffar många spännande entreprenörer med tillväxtplaner och investerar både kapital och kompetens för att satsningarna ska lyckas. Almis kunder finns i alla branscher. Företagens satsningar kan vara bolagsförvärv, produkt- och tjänsteutveckling eller nya marknadssatsningar. Kontakta gärna Almi för rådgivning ifall du funderar på att ta in kapital i ditt bolag eller har investerat i ett bolag som ska resa kapital.

Post navigation

Leave a Comment

Lämna ett svar

Så håvade de in de cashen i SVT:s Draknästet

Landa kapitalet!