Home » 5 ”att tänka på” vid investering i AI-bolag

5 ”att tänka på” vid investering i AI-bolag

Hugo Snöbohm Hartzell arbetar på Synch Law, legal kunskapspartner till Nyfikna Investerare. Hugo specialiserar sig på tech-juridik och arbetar till vardags med bland annat AI-frågor. Under den senaste Angel Investor Club Day deltog Hugo och höll ett föredrag på ämnet, där han berättade om ett antal punkter som är bra att tänka på inför eventuell investering i nya AI-bolag. I denna artikel återberättar han vissa av punkterna från dragningen i syfte att ge en mer samlad överblick och några generella tips att tänka på. Artikeln ska därför inte ses som vare sig finansiell eller juridisk rådgivning.

Text: Hugo Snöbohm Hartzell

”Det glimrande guldet kan bli till sand”

I tider där AI-hypen är enorm, där kapital strösslas på spännande AI-bolag och många vill satsa på tekniken, blir de ”vanliga frågorna” inför en eventuell investering extra viktiga att beakta. Det gäller att inte svepas med utan att noga överväga huruvida affärsidén verkligen är hållbar, tjänsten som bolaget tillhandahåller har ett faktiskt användningsområde och huruvida det finns ett behov på marknaden samt se över hur intäkter ska genereras. Med andra ord försäkra sig om att det glimrande guldet inte visar sig vara sand. En annan viktig punkt är att AI-systemet, oavsett hur spännande användningsområdet låter, faktiskt ska kunna implementeras på ett smidigt och effektivt sätt i tilltänkta kunders verksamheter.

Som övergripande reflektion kommer många nystartade AI-bolag att nå stor framgång. Samtidigt kommer även många som nu rider på AI-vågen inte att klara sig ur ett längre perspektiv, inte minst då tekniken snabbt riskerar att bli utdaterad i och med den snabba utvecklingen. Det gäller alltså, som så ofta, att som investerare lyckas med konsten att plocka russinen ur kakan.

Nya eu-regler på ingång – träffas bolaget?

Det har gått få förbi att Rådet och Europaparlamentet den 9 december 2023 träffade en preliminär överenskommelse om den slutliga versionen av kommande EU AI Act, världens första och mest omfattande reglering av AI. Förordningen beräknas träda ikraft under början av 2024 och tillämpas två år efter ikraftträdandet. Vissa krav kommer dock börja gälla tidigare än så, exempelvis kommer förbuden i förordningen vara tillämpliga redan efter sex månader. En av anledningarna till att AI Act och dess krav är bra att känna till ur en investerares synvinkel, är att bristande efterlevnad kan bli väldigt kostsamt. Sanktionsavgifter för bristande efterlevnad av AI Act kan nämligen uppgå till mångmiljonbelopp.

Första frågan som bör ställas i detta hänseende är om bolaget anses vara en tillhandahållare eller användare av ett AI-system, och därefter ifall brukandet av systemet är förbjudet enligt förordningen. Svaret på den senare frågan är troligtvis och förhoppningsvis nej, och nästa steg är i så fall att avgöra om AI-systemet kan anses utgöra hög risk (det finns en lista på sådana användningsområden i bilagorna till förordningen). Om så är fallet, ställs omfattande krav vad gäller bland annat transparens och dokumentation. AI Act innehåller därutöver vissa specifika transparenskrav för exempelvis så kallade chatbotar, deepfakes och system för känsloigenkänning samt biometrisk klassificering, oavsett huruvida de anses utgöra hög risk eller inte. Sammantaget bör en riskanalys och klassificering av AI-systemet som bolaget utvecklar/använder genomföras, gärna med hjälp av en jurist på området. Beroende på vilka krav bolaget omfattas av, bör frågor ställas till bolaget angående hur dessa ska efterlevas, inför eventuell investering.

Vad tränas ai-tjänsten på?

Träningsdata för ett AI-system kan liknas med läromaterialet för en juriststudent. Utan bra läromaterial = troligtvis inget bra resultat på tentan. Inga högkvalitativa träningsdata för ett AI-system = ingen tillförlitlig output. Med andra ord är det viktigt att säkerställa vad AI-tjänsten som bolaget utvecklar faktiskt baseras på, för att tjänsten därigenom ska kunna producera tillfredsställande resultat.

Typen av data som används vid träning av ett AI-system och hur denna samlas in är även av stor vikt ur ett legalt perspektiv. Ett exempel på detta är ifall AI-systemet tränas på material som är skyddat av immateriella rättigheter. Om så är fallet, krävs ofta medgivande från rättighetshavaren för att förfoga över materialet. Sådant material kan exempelvis vara bilder, texter eller kod som skyddas av upphovsrätt. Om skyddad information används för att träna ett AI-system, utan medgivande från upphovspersonen, finns risken att detta anses utgöra en olovlig exemplarframställning. Därutöver kan risken föreligga att exempelvis upphovsrättsligt skyddade verk eller skyddade varumärken ”återpubliceras” i outputen, vilket även kan vara att anse som ett olovligt tillgängliggörande för allmänheten.

En annan typ av data som kan ingå i AI-systems träningsdata är personuppgifter. I sådant fall utgör användningen en behandling av personuppgifter vilket resulterar i att GDPR blir tillämpligt. Detta innebär i sin tur att kraven i GDPR måste efterlevas, däribland att ha en rättslig grund för behandlingen, att behandlingen ska följa de grundläggande principerna, uppfylla informationskravet till de registrerade och att tillvarata de registrerades rättigheter. Även detta riskerar att bli kostsamt ifall kraven inte efterlevs, eftersom bolaget då kan påföras höga sanktionsavgifter.

Navigera i rådande hype

Utvecklingen inom AI går oerhört snabbt, i kombination med den enorma AI-hypen på marknaden. Det finns därför risk att bolaget du intresserat dig för inte är det enda som utvecklar AI-lösningen ifråga. Att grundligt sondera terrängen på marknaden blir därför A och O. Det bör alltid, om möjligt, utrönas om bolaget utvecklar den enda alternativt den bästa lösningen på marknaden för det tilltänkta användningsområdet.

Vidare råder huggsexa om framstående AI-kompetens inom hela tech-branschen. Alla vill ligga i framkant och vara först på bollen. Det är därför angeläget att känna till vilken kompetens inom området bolaget har. Även hur bolaget arbetar med att behålla nyckelpersoner i verksamheten, inte minst kompetensen inom AI-utveckling är viktigt att känna till.

Något vi under senaste tiden reflekterat över är att många bolag, egentligen oavsett om de faktiskt har en AI-tjänst på plats eller inte, tenderar att slänga sig med begreppet AI för att på så vis rida på den rådande AI-vågen. Allt som allt, kan det, om målet är att investera i just nya AI-bolag, vara värt att ställa sig frågan: Är det här verkligen en AI-tjänst?

Prioriteras säkerhet och ansvar?

Tänk dig att en informationsläcka skulle uppstå i AI-systemet, att outputen visar sig vara skadlig eller diskriminerande, eller att den kan användas för olagliga ändamål. Det är viktigt att bära med sig att det finns risker med användning av AI-system. För att undvika säkerhetsbrister, eventuellt ansvar och dålig press som konsekvens, bör sådana frågor tas på allvar av bolaget och en strategi bör finnas på plats. Det bör säkerställas att säkerhetsfrågor prioriteras högt och att det finns en plan vid eventuella incidenter. Vidare ska också policys finnas på plats samt efterlevas i förhållande till ansvarsfull AI-användning och för att hantera risken för diskriminering och liknande i AI-systemets output. En annan fråga som bör beaktas är vad som föreskrivs i AI-tjänstens användarvillkor eller kundavtal, exempelvis vem som ansvarar för skada som uppstår till följd av användning av AI-systemet. Också vem som äger vad – vad bolaget har rätt att göra med användarnas input samt output och hur får användarna själva använda output genererad av AI-systemet? Det kan också vara en god idé att kontrollera om relevanta försäkringar finns på plats, som täcker ovan diskuterat ansvar för AI-systemet.

Om du är i behov av rådgivning i förhållande till de legala aspekterna av AI, kommande reglering på området eller annan ny teknik, är du välkommen att vända dig till Synch.

Post navigation