Home » Revisorns bästa tips när du tillträder ett styrelseuppdrag

Revisorns bästa tips när du tillträder ett styrelseuppdrag

Att sitta i en styrelse är förenat med stort ansvar. Zlatan Mitrovic, auktoriserad revisor och partner vid Grant Thorntons kontor i Göteborg, är en av de profiler som varit med och tagit fram innehållet till Nyfikna Investerares styrelseutbildning. Här delar han sina främsta tips på vad vi ska tänka på när vi tillträder ett styrelseuppdrag. 

Zlatan har flera års erfarenhet inom revision och rådgivning till internationella, publika och entreprenörsdrivna/onoterade företag.  Det som är extra spännande med Zlatan är att han har stor erfarenhet med att arbeta med start ups/tillväxtbolag och driver Grant Thorntons satsning inom det området. Vidare ingår han i branschgruppen Private Equity. Här delar han sina främsta tips på vad vi ska tänka på när vi tillträder ett styrelseuppdrag. 

1. Lär känna bolaget och affärsverksamheten

 • Lär känna VD och övriga styrelseledamöter samt fundera på vad du kan tillföra i din roll som en del av styrelsen. Vilka nyckelpersoner finns det i bolaget och vilka kommer behövas i framtiden?
 • Utvärdera om din syn är att produkten/tjänsten har goda möjligheter att kommersialiseras. Har bolaget en rimlig möjlighet att attrahera det kapital som krävs för att genomföra sin affärsplan och hur mycket kapital kommer behövas?     

2. Styrelsens sammansättning

 • Förstå vilka uppgifter (både affärsmässiga och regulatoriska) och vilket ansvar styrelsen har. Läs igenom aktiebolagslagen för att utöka denna förståelse. Hur ser styrelsens sammansättning ut, vilka kompetenser och erfarenheter finns redan representerade och vilka saknas?
 • Utvärdera om dina kompetenser och erfarenheter kompletterar befintlig styrelse. Vilka kompetenser krävs i styrelsen när bolaget tar nästa steg? Skapa rätt struktur för styrelsearbetet.

3. Vilka risker finns med uppdraget?

 • En av styrelsens uppgifter är att övervaka och säkra bolagets finansiering. Styrelsen bör löpande efterfråga information från VD och ledning för att kunna utvärdera finansieringssituationen.
 • Förslagsvis kan detta avse likviditetsprognos, burn rate och risken för att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Hur ser bolagets finansieringssituation ut den närmsta tiden? Att ingå i styrelsen för ett bolag som inte kan finansiera sin verksamhet med egna kassaflöden ställer krav på styrelsens kompetens och agerande.
 • Finns kopplingar till länder eller branscher som förknippas med högre risk för penningtvätt?        

4. Finansiering

 • Ofta kan det vara kort tid mellan beslut och genomförande av emissioner och då det blir extra viktigt att styrelsen har kunskap om reglerna enligt ABL som till exempel gällande kallelsetider, nödvändiga handlingar/yttranden, företrädesrätt/minoritetsskyddsregler med mera.
 • Se till att ha en gedigen planering gällande finansiering så att kapital tas in utan att ta förhastade beslut. Ta hjälp av en jurist eller revisor i samband med emissioner om det behövs. Säkerställ bolagets fortsatta drift.

5. Övrigt

 • Planera och utvärdera vilka de rätta incitamentsprogrammen är för bolagets nyckelpersoner. 
 • Se över IT/Cyber-säkerhet samt säkerställ skydd av immateriella tillgångar så som varumärke, domäner, tillgångar som ska patenteras med mera.
 • Utvärdera vilket redovisningsregelverk som passar bolaget.
   

Zlatan Mitrovic, Partner Grant Thornton Göteborg.

Vill du gå vår styrelseutbildning?

Är du intresserad av att gå Nyfikna Investerares styrelseutbildning med fokus på att stötta svenska startups inom främst tech? I menyn på startsidan hittar du mer information.

Post navigation

Leave a Comment

Lämna ett svar