Hur värderar man egentligen ett Tech bolag?

Nyfikna Investerare presenterar stolt Zlatan Mitrovic, auktoriserad revisor och partner vid Grant Thorntons kontor i Göteborg, som vår senaste expertkrönikör. Zlatan har flera års erfarenhet inom revision och rådgivning till internationella, publika företag och entreprenörsdrivna/onoterade företag.  Det som är extra spännande med Zlatan är att han har stor erfarenhet med att arbeta med start ups/tillväxtbolag och driver Grant Thorntons satsning inom det området. Vidare ingår han i branschgruppen Private Equity.  

Text: Zlatan Mitrovic

Att värdera ett bolag är alltid en utmaning och ofta innebär det att vi utifrån ett bolags historiska data ska uttala oss om bolagets framtida utveckling samt tillväxt eller att genom olika benchmark på diverse multiplar sätta ett värde på bolag utifrån värdet på liknande bolag.  

Hur gör vi då när den historiska datan är begränsad och liknande bolag är få eller inte existerar? Detta är ofta fallet vid värdering av yngre Tech bolag. 

I dagens ekonomi, både nationellt och internationellt, bildas det ständigt nya Tech bolag inom diverse olika branscher. Exempel på branscher inom Tech segmentet är: Fintech, Gaming, Healthtech, Biotech, SaaS, Greentech med flera.

Majoriteten av dessa yngre Tech bolag har oftast inte existerat i mer än ett par år, vilket gör historiska data begränsad. Dessutom befinner sig kanske flertalet av dessa bolag i en utvecklingsfas utan något stabilt intäktsflöde, där ett positivt kassaflöde och en stark avkastning ligger längre fram i tiden än inom en överskådlig framtid. Om vi även tar i beaktning att många av dessa Tech bolag utvecklar produkt- och tjänstelösningar som kanske ännu inte existerar på någon befintlig marknad, då har vår utmaning plötsligt blivit betydligt större.

Så hur gör man? Hur gör vi som revisorer och hur bör man som investerare värdera ett Tech bolag?

Vid bolagsvärdering finns det en mängd olika värderingsmodeller, som till exempel; 

  • Substansvärdering
  • Avkastningsvärdering
  • Kassaflödesvärdering
  • Marknadsvärdering
  • Multipelvärdering
  • Likvidationsvärdering

Vilken eller vilka av ovan och andra värderingsmodeller som bör användas beror på omständigheterna, men även tycke och erfarenheter från värderingsmodellerna.

På Grant Thornton jobbar vi framförallt med två värderingsmodeller, kassaflödesvärdering och jämförelseanalyser. 

Kassaflödesvärdering

Att göra en kassaflödesvärdering handlar om att utifrån historisk data bygga en prognos och en förväntan om framtida avkastning, vanligtvis görs detta över en femårsperiod. Denna metod är inte helt enkel att tillämpa på Tech bolag där som nämnt tidigare historisk data ofta är begränsad och det finns många bedömningsfaktorer så som framtida lönsamhet, ränta, risk mm. Många nystartade bolag inom Tech kan ha stor potential utan att i dagsläget ha ett positivt kassaflöde. Detta kan till viss del pareras genom ett högt avkastningskrav.  

Fördelen med metoden är att resultatet bygger på historisk och konkret data, nackdelen är att en oförutsedd förändring i prognoser snabbt kan ändra värdet på bolaget och den beräknade avkastningen. 

Jämförelseanalys 

Genom jämförelseanalyser uppskattar vi ett värde på ett bolag genom att försöka identifiera liknande bolag som erbjuder liknande produkter och tjänster, på noterade marknader eller som har varit i en transaktion nyligen, och jämföra diverse olika nyckeltal och multiplar. Ett vanligt förekommande nyckeltal att titta på som investerare är P/E-talet som visar hur högt marknaden värderar ett bolags vinst genom att sätta priset per aktie i relation till vinsten per aktie. 

Fördelen med jämförelseanalyser och multipelvärdering är att vi genom att jämföra bolaget med andra bolag kan få en realistisk bild av vad marknaden skulle värdera bolaget till, nackdelen är att metoden inte har någon grund i konkret data, utan att värden bygger på uppskattningar.

Alternativa värderingsmetoder

Att använda sig utav kassaflödesvärderingar och jämförelseanalyser för att värdera ett Tech bolag kan som nämnt tidigare vara en utmaning då historisk data kan vara begränsad och liknande bolag, produkter & tjänster kanske inte existerar. I dessa fall kan alternativa värderingsmetoder vara lämpliga, eller en kombination av ovan värderingsmodeller och alternativa värderingsmodeller. Nedan följer en kort redogörelse för ett par alternativa värderingsmodeller.

Marknadspotential

Vanligt förekommande bland Venture Capital bolag är att titta på ett bolags marknadspotential. Genom att titta på hur stor sannolikheten att ett bolag inom ett givet antal år når en viss marknadsandel på en marknad med ett givet värde kan de få en bild av ett bolags framtida värde. Till detta hör att det ofta finns ett aggressivt avkastningskrav över en kort tidshorisont.

Operativa mått & mjuka värden

Även vanligt förekommande vid värdering av Tech bolag och yngre bolag generellt är att titta på operativa mått och mjukare värden, som tex antal prenumeranter och tillväxt,  värde per prenumerant, retention rate, markandsspotential, markandspenetration, skalbarhet och internationalisering. 

Hur många kunder ett Gamingbolag har eller hur ett SaaS-bolags Monthly Returning Revenue ser ut kan påverka en värdering. 

Hur styrelse och företagsledning ser ut kan också ge trygghet i en värdering, har bolaget en erfaren styrelse och ledning som tidigare varit involverade i liknande bolags tillväxtresor? Om svaret är ja då är sannolikheten större att bolaget innehar den kompetens som krävs för att få ett bolag att växa och i längden ge bra avkastning.

Tillväxt kontra lönsamhet – The Rule of 40 (R40-score)

Ett relativt enkelt verktyg, som är ett fingermått och ska användas med försiktighet, för att bedöma om en investering är attraktiv är The Rule of 40 (R40-score). Detta är ett mått som visar på balansen mellan ett bolags investeringar för framtida tillväxt och ett bolags fokus på kortsiktig lönsamhet. Måttet tillämpas genom att kombinera ett bolags intäktstillväxt och vinstmarginal. Överstiger den kombinerade intäktstillväxten och vinstmarginalen 40% ses investeringen som attraktiv och om resultatet understiger 40% ses investeringen som sämre. 

Fördelen med metoden är dess enkelhet. Nackdelen är att måttet framförallt ger en bild över balansen mellan tillväxt och lönsamhet, inte i vilken takt bolaget beräknas växa.

Kombinationen är nyckeln

Det finns en stor utmaning att använda traditionella värderingsmetoder i samband med värdering av Tech bolag. För att få en så bra bild av ett bolags potential och värde som möjligt använder vi oss oftast utav en kombination av ovan värderingsmodeller. Genom att titta på en kassaflödesanalys vilken tar sin grund i historisk data och kombinera detta med jämförelseanalyser, samt de alternativa värderingsmodellerna kan vi få en klarare bild över ett bolags nuvarande värde och om bolaget kommer ha verktygen för att nå sina mål om framtida tillväxt och avkastning. 

Viktigt att poängtera är att ju längre fram i tiden värdet på bolaget bedöms införlivas och ju längre fram i tiden avkastningen beräknas genereras, desto mindre förändringar i bolaget och i omvärlden kan ge en stor påverkan på värderingen av bolaget. I grund och botten handlar värderingen av ett bolag trots allt oftast om att försöka uttala sig om framtiden givet hur något ser ut i dagsläget. 

Grant Thornton tillämpar FARs (Branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister) fastställda ”Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster”. Villkoren kan hämtas från www.far.se. 

Denna promemoria inklusive våra kommentarer är baserade på vår tolkning och uppfattning om gällande lagstiftning och praxis vid tidpunkten för upprättandet och för angivet beskattningsår. Då praxis och lagstiftning inte är helt klarlagd och är under ständig utveckling, kan Grant Thornton inte garantera att Skatteverket eller domstol är av samma uppfattning. Grant Thornton ansvarar inte gentemot någon annan än angiven mottagare eller om information ur promemorian, eller vår rekommendation, tillämpas på någon annan situation än den som promemorian beskriver.