Home » Advokatens 5 bästa tips innan du tillträder ett styrelseuppdrag

Advokatens 5 bästa tips innan du tillträder ett styrelseuppdrag

Andreas Börjesson arbetar till vardags som advokat på Synch Law. Andreas är en av de profiler som bidrar in med innehåll och utbildar i Nyfikna Investerares styrelseutbildning. Här delar han sina 5 bästa tips till dig som är på väg in i en styrelse – vad tycker advokaten att du ska ha koll på innan du tackar ja till ditt nya uppdrag?

Text: Advokat Andreas Börjesson

1. Vad är det för bolag/ägare?

 • Vilken verksamhet bedriver bolaget och vad kan du bidra med? Är bolaget i den fas där du kan bidra, eller är det för tidigt/sent för din kompetens?
 • Vilka är ägarna och hur ser styrelsesammansättningen ut? Finns en samlad kompetens i styrelsen så att ni (gemensamt) kan uppfylla aktiebolagslagens (ABLs) krav?
 • Kom ihåg att en styrelseledamot inte företräder viss ägare i bolaget, utan samtliga ägare med bolagets bästa för ögonen. Det är därför viktigt att förstå vilka ägarna är, vilken agenda (om någon) de har för bolaget och vilka övriga ledamöter är, så du är klar över din roll och vilka förväntningar som ställs på dig.

2. Tidsaspekt/omfattning

 • Hur mycket tid kommer att behövas för uppdraget? Kan innebära problem om en ledamot tror att uppdraget är en mindre bisyssla, och sen förväntas delta varje vecka på omfattande styrelsemöten då bolaget befinner sig i ett stadie där detta behövs. Det slutar bara med att ledamöter lämnar och oro/turbulens uppstår i styrelsen.

3. Läs på – ABL 8 kapitel är ett minimum

 • 8 kap 4 § – anger styrelsens övergripande ansvar. Notera särskilt att styrelsen ska löpande hålla sig uppdaterad om bolagets ekonomiska situation, vilket kräver aktivitet från styrelsens sida!
 • Generalklausulen 8 kap 41 § – styrelsen får inte fatta beslut som är ägnat att ge otillbörlig fördel åt aktieägare eller annan, till nackdel för bolaget eller annan ägare.
 • Var medveten om att det faktiskt finns ett legalt ansvar som ledamot (skadestånd, straff och vite) i vissa frågor (se 29 kap ABL).

4. Formalia – Var noggrann

 • Om du är ordförande, tänk på att beslut inte får fattas om inte alla ledamöter har fått skälig tid att förbereda sig (dvs kallelse och material inför mötet). Detta är till och med straffsanktionerat i ABL.
 • Tänkt på att protokoll måste föras och alla beslut dokumenteras (dock behöver man inte anteckna allt som sägs under ett möte, men en avvikande mening är bra att få taget till protokollet).
 • Tänk på att en uppdaterad och komplett aktiebok alltid är styrelsens ansvar (är också straffsanktionerat i ABL).

5. Glöm inte de tre ”plikterna” för uppdraget

 • Lojalitetsplikt
 • Aktivitetsplikt
 • Tystnadsplikt

Post navigation

Leave a Comment

Lämna ett svar

5 tips till dig som vill få styrelseuppdrag!

Wes ny partner till Nyfikna Investerares styrelseutbildning

Board Of Directors’ program

Från storbolagskarriär till startupvärlden